© 2016 Shotokan Karate Do International Organization (SKIO) Traditional Shotokan-Ryu Karate Do Union (TSKU)