© 2016 Shotokan Karate Do International Organization (SKIO) , Watanabe Shotokan Karate Do Federation (WSKF) , International Kyojin Kai Karate Federation (IKKF)

‚Äč